O POZEMKOVÉM SPOLKU


Představujeme se Vám


RNDr. Vojtěch Šťastný

  • koordinátor pozemkového spolku (kontaktní osoba)
  • ekolog, ornitolog a znalec Sedmihorských mokřadů (území se detailně věnuje od svých 16 let)

Ing. Jiří Šťastný

  • ochránce přírody a předseda ČSOP Bukovina
  • nadšený fotograf přírody

Petr Kotek

Tomáš Fabián

Michal Sluk

Petr Melichar

Pavel Barták

  • lektor ekologické výchovy
  • dobrovolný spolupracovník a příznivec Českého ráje

Vlasta Matoušová

  • malířka a grafička
  • milovnice přírody a světa hmyzu

Kdo jsme?

Jsme skupinou lidí, kteří si uvědomují vzácnost a hodnoty krajiny Českého ráje, včetně důležitosti vody v ní. Chceme se  zasadit o ochranu vodního režimu krajiny. Na vhodných místech chceme obnovit a zachovat  mokřady jako životadárný ekosystém, chránící nás před suchem. Jsme přesvědčení, že mokřady mohou pomoci nám všem i přírodě.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně a obnově Sedmihorských mokřadů a rádi bychom v tom pokračovali i nadále. Pro další plnohodnotnou péči však potřebujeme získat neobhos-podařované mokřadní pozemky do vlastnictví nebo užívání našeho pozemkového spolku. Současně s tím chceme napomoci uskutečnění projektu na obnovu Sedmihorských mokřadů. Spolky tohoto typu fungují i na jiných místech republiky a jejich projekty úspěšně napomáhají ochraně naší přírody a krajiny.

Co je naším cílem? 

Jelikož charakter a poloha pozemků Sedmihorských mokřadů neumožňují smysluplné hospodářské využití a od nepaměti se zde vyskytují prameniště, jsme přesvědčeni, že na tomto území by měly být obnoveny a chráněny právě mokřady.

Nyní je voda v části území vlivem provedených odvodnění doslova uvězněna těsně pod povrchem půdy. Tato místa jsou hospodářsky přesto nevyužitelná a současně zde není ani funkční mokřad. Jen s opětovným zásahem člověka je možné i v této části mokřad probudit k životu!

A to je náš cíl - zajistit obnovu Sedmihorských mokřadů do více přírodního stavu a dát jim možnost plnit své životadárné funkce v krajině. Vrátit mokřadům vodu a jejich obnovou podpořit zadržení vody v krajině. Dlouhá období sucha posledních let nás přesvědčují, že jsou naše aktivity žádoucí a budou přínosné pro nás pro všechny!


Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bukovina z Turnova, pečující o přírodu a krajinu Českého ráje od roku 2009.

Více najdete na webových stránkách organizace:

Obnovou mokřadů a snahou vrátit jim vodu pomáháme krajině, a tím i lidem při aktuálních změnách klimatu a boji se suchem!