O PROJEKTU OBNOVY MOKŘADŮ

Území Sedmihorských mokřadů prošlo v minulosti řadou nešťastných zásahů do vodního režimu. Vzhledem k poloze a charakteru pozemků nebylo dosaženo kýženého vysušení pozemků. Jedná se totiž o oblast s četnými pramenními vývěry. Rádi bychom této skutečnosti využili a při získání vlastnického či uživatelského práva k pozemkům pak v rámci jednorázového revitalizačního projektu obnovili hladinu podzemních vod a v západní části mokřadu vytvořili soustavu tůní a vodních ploch.

V roce 2019 jsme navázali spolupráci se Společností pro Jizerské hory o.p.s. a rádi bychom společně tento projekt uvedli do života.

Tůně by byly v budoucnu vhodným prostředím nejen pro obojživelníky a ptáky. V okolí tůní bychom rádi udržovali mimo jiné také sečené louky, abychom umožnili návrat vzácných druhů rostlin jako například orchidejí. Ty se v údolí Libuňky kdysi hojně vyskytovaly. Šetrným zpřístupněním mokřadů bychom pak rádi umožnili návštěvníkům nerušené pozorování místního ptactva a zvěře z ptačí pozorovatelny.

Obnovou mokřadů chceme zejména pomoci krajině, která trpí suchem, mimo jiné právě úbytkem mokřadů v minulosti. Mokřady jsou přitom důležitou součástí naší krajiny a jejich revitalizacemi (obnovou) můžeme napomoci zlepšení současného stavu klimatu s nedostatkem vláhy během roku. 

Obr. Představa obnovy západní části Sedmihorských mokřadů pod Novou Vsí (projekt Revitalizace Sedmi-horských slatin). Na snímku vyobrazena pouze centrální a západní část mokřadů.

Na přípravách projektu ("Revitalizace Sedmihorských slatin") pracuje koordinátor pozemkového spolku Sedmihorské mokřady Vojtěch Šťastný již od roku 2014. Se samotným nápadem obnovy těchto mokřadů přišel ještě o dva až tři roky dříve. Zpracování "předprojektu" věnoval diplomovou práci na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Po celou dobu je projekt konzultován s předními vědeckými pracovníky, specialisty na mokřady, ochránci přírody a řadou dalších lidí. Aktuálně se obracíme na vlastníky pozemků na mokřadu, s jejichž souhlasem je jedině možné obnovu mokřadů provést.


Nicméně jedině se souhlasem všech vlastníků pozemků můžeme uskutečnit tento projekt na podporu návratu vody do krajiny!